Event Horizon, Shinbashi (新橋)

Event Horizon, Shinbashi (新橋)